วัวชน

ประวัติ
กีฬาวัวชนเริ่มมีในสมัยใดมีความเป็นมาอย่างไร และท าไมจึงนิยมกันมากในภาคใต้ไม่มีผู้ใดทราบแน่
ชัด แต่บางท่านให้ความเห็นว่าวัวชนภาคใต้น่าจะได้มาจากโปรตุเกส คือ พระเจ้าเอมมานูลเอลแห่งโปรตุเกส
แต่งทูตเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีใน พ.ศ. 2061 ซึ่งตรงกับสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา
นครศรีธรรมราช ปัตตานี และเมืองมะริด ชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเผยแพร่ขนบธรรมเนียมหลายอย่าง เช่น
การติดตลาดนัด การท าเครื่องถม และการชนวัวรวมอยู่ด้วย
ลักษณะของวัวชน
วัวที่จะใช้ชนนั้นจะต้องเป็นพันธุ์วัวชนโดยเฉพาะ วัวใช้งานธรรมดาจะน ามาเป็นวัวชนไม่ได้ ลักษณะ
ของวัวชนที่ดีจะต้องมีใจทรหดอดทน มีไหวพริบในการชนดี และมีลักษณะอื่นๆ ที่ดีอีกหลายอย่างเท่าที่มีผู้
กล่าวไว้ถ้าประมวลมาเฉพาะที่ส าคัญก็จะได้ดังนี้
1. ลักษณะทั่วๆ ไป จะต้องมีรูปร่างประเปรียว ช่วงตัวยาว ท้องกิ่ว ล าตัวค่อนข้างหนา หลังหนาแบน
คอสั้นหนาใหญ่ ช่วงขาสั้นและล่ าสัน คิ้วหนา ตาเล็ก สีตาด า ใบหูเล็ก โหนกสูงใหญ่ (ภาคใต้เรียกว่าหนอก)
มีขวัญที่ใต้โหนกและกลางหลังเยื้องไปทางด้านหน้าเหนียงคอ(ภาษาใต้เรียกว่าแร้ง)หย่อนยาน
2. ลักษณะเฉพาะพันธุ์ ลักษณะเฉพาะพันธุ์ ที่น ามากล่าวนี้เป็นลักษณะที่เชื่อกันว่าเป็นวัวชนชนิดดีซึ่ง
จะเลือกกล่าวเพียงบางชนิดเท่านั้น
โคอุสุภราช โคชนิดนี้นิยมเลี้ยงไว้ชน จัดว่าเป็นพระยาโคก็ได้ มีลักษณะที่สังเกตคือสีขาวปลอด หรือบาง
ต ารากล่าวว่าชาติโคอุสุภราชนั้นสีแดงลายขาว โดยมีลายดังนี้คือ ตีนด่าง, หางดอก, หนอกพาดผ้า,หน้าใบโพ
โคนิล โคชนิดนี้ถือเป็นโคพันธุ์ดีอีกชนิดหนึ่ง เชื่อกันว่าจะให้ลาภแก่ผู้เลี้ยง ลักษณะพิเศษคือมีเยี่ยวด าใน
วันพระแต่ในวันอื่นๆอาจจะไม่ด าส่วนสีของเท้าอาจจะด าหรือไม่ใช่ก็ได้
โคบิณฑ์น้ าข้าว เป็นโคสีขาวปลอด ลักษณะที่น่าสังเกตคือ เล็บยาว หางยาว เขาขาวเป็นมัน
3. ลักษณะดีตามสีตัว วัวทางภาคใต้มีสีต่างกันถึง 7 สี แต่สีที่ส าคัญคือ ขาวปลอด, ด านิล, แดง , ลาย
(คือด าแซมขาว), ลังสาด (คือคอด า หัวด า ท้ายด า ตรงกลางขาว) สีของวัวนี้ นอกจากจะบอกลักษณะดีชั่ว
แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกวัวอีกด้วย เช่นวัวสีขาวเรียกอ้ายขาว สีด าเรียกอ้ายด า เป็นต้น

อ่านต่อที่นี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s